hoeve site 2.png
algemene voorwaarden

● De Hoeve is een zorgboerderij, waar zorg op maat geboden wordt.

De zorgvraag van de deelnemer staat centraal.

● Op de Hoeve heerst een pedagogisch klimaat, waarbij veiligheid en vertrouwen voorop staan

. ● Op de Hoeve wordt methodisch- en doelgericht gewerkt. Er wordt gewerkt vanuit een zorgplan, welke in samenspraak met de deelnemer en het systeem wordt opgesteld.

● Op de Hoeve wordt uitgegaan van de mogelijkheden en krachten van de deelnemer en wordt oplossingsgericht gewerkt.

 

Hoe werken wij?

● Zorg op maat

● Een gevarieerd team met de juiste professionals

● Korte lijnen tussen ouders en betrokken professionals

● Gedragsdeskundige die alle trajecten monitort

● Leerzaam en uitdagend programma

● Dagbesteding, groepsbegeleiding, logeerweekend, individuele begeleiding en scholing

● Inzet paardencoaching

● Geen of korte wachtlijsten

● Snel op- en afschalen indien nodig en/of mogelijk


Privacy en geheimhouding

De informatie die over de deelnemer wordt vastgelegd, heeft enkel betrekking op de uitvoering van de zorg. Deze informatie kan te allen tijde door de deelnemer en ouder(s) / vertegenwoordiger(s) opgevraagd en ingezien worden. De procedure hiervoor staat beschreven in het privacyreglement. Wanneer wij documenten versturen (zoals een zorgplan of evaluatie), maken wij gebruik van de beveiligde zorgmail. E-mails die vanuit dit emailadres worden verstuurd, zijn beveiligd. Op deze manier kunnen wij veilig persoonlijke informatie mailen. Omdat deze e-mails beveiligd zijn, mogen we met dit emailadres de namen voluit schrijven.

 

Risico’s en Aansprakelijkheid

● De deelnemer dient W.A. verzekerd te zijn. Zorgboerderij de Hoeve heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

● Mocht een deelnemer schade toebrengen aan een eigendom van andere deelnemers, begeleiding of van de zorgboerderij, wordt er aanspraak gedaan op de W.A. verzekering van de deelnemer.

● Zorgboerderij de Hoeve is niet aansprakelijk voor het zoekraken van materialen die de deelnemer meebrengt naar de zorgboerderij of eventuele schade aan de materialen. Gebruik van telefoons / tablets etc. is op eigen risico en hiervoor is Zorgboerderij de Hoeve niet aansprakelijk. Alle spullen, kleding en persoonlijke bezittingen mogen door ouders / vertegenwoordigers gelabeld worden.

 

Algemene regels m.b.t. het gebruik van materiaal, gereedschap en apparatuur

● Voor het werken in de stallen en op het erf is materiaal en gereedschap beschikbaar, zoals een schep, bezem, hark, snoeischaar etc. De deelnemer overlegt vooraf met de begeleiding welk gereedschap en materiaal nodig is voor de werkzaamheden en gaat daar zorgvuldig mee om. Na gebruik maakt de deelnemer alles netjes schoon en worden de gebruikte spullen opgeruimd.

● De ouder(s) / vertegenwoordiger(s) van de deelnemer geven hierbij toestemming dat hun kind werkt met eenvoudig materiaal zoals bijvoorbeeld een schep, bezem of hark.

 

Van aanmelding tot start zorg

Stap 1: Ouder(s) / vertegenwoordiger(s) neemt/nemen per mail of telefonisch contact met de Hoeve op en geeft/geven aan welke hulpvraag er ligt. Stap 2: Samen wordt een kennismaking en rondleiding gepland. Stap 3: Wanneer zowel begeleiders als de aanmelder verwacht dat het zorgaanbod passend is, wordt er een meeloopdag ingepland. Stap 4: Na de meeloopdag worden er concrete afspraken gemaakt over de start van de zorg.

 

Proeftermijn

Er geldt een proefperiode van één maand. Wanneer de zorg, geboden door de zorgboerderij, volgens één van de partijen niet naar wens verloopt, kan de samenwerking gedurende deze maand per direct opgezegd worden. Dit verloopt te allen tijde in overleg met de ouder(s) / vertegenwoordiger(s) van de deelnemer.

 

Beëindigen zorg

Wanneer de deelnemer de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt gaat de zorgboerderij hierover, indien mogelijk, in gesprek met de deelnemer en de ouder(s) / vertegenwoordiger(s) en wordt er naar oplossingen gezocht. Indien dit niet voldoende helpt en de zorgen blijven bestaan, kan de zorgboerderij zich genoodzaakt voelen om de zorg te beëindigen. Indien er een zeer ernstig, eenmalig voorval plaatsvindt, kan de zorgboerderij zich genoodzaakt voelen om de zorg per direct te beëindigen.

 

Afwezigheid

● Begeleiding vanuit Zorgboerderij de Hoeve is niet vrijblijvend. Eventuele afwezigheid dient tijdig (indien mogelijk langer dan 48 uur van tevoren) te worden gemeld via, 06 16 92 86 01 of aan de betrokken begeleiding.

● Bij herhaaldelijke afwezigheid behoudt Zorgboerderij de Hoeve zich het recht voor om de begeleiding stop te zetten. Beschikking ● Begeleiding kan alleen geboden worden indien er een geldige beschikking is. ● Ouders dienen minimaal acht weken voor het verlopen van de beschikking een nieuwe aanvraag in te dienen bij de verwijzer.

● Indien de beschikking verlopen is, wordt de zorg (tijdelijk) beëindigd.

 

Medicatie ● De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het meenemen en in beheer houden van medicatie. De begeleiding attendeert de deelnemer op inname van de medicatie.

● Indien de deelnemer medicatie gebruikt, dient de zorgboerderij in het bezit te zijn van een recent medicatieoverzicht van de apotheek.

 

Dossier Zorgboerderij de Hoeve maakt gebruik van een online zorgregistratiesysteem (ONS van Nedap). Hierin wordt het digitaal dossier bijgehouden, zorgplannen opgenomen, dagrapportage vastgelegd en de aanwezigheidsregistratie gedaan.

 

Telefoongebruik

● Deelnemers mogen hun telefoon meenemen om in de pauzes gebruik van te maken. Aan het einde van de pauzes worden de telefoons ingeleverd bij de begeleiding.

● Deelnemers mogen geen beeldmateriaal (foto’s/filmpjes) maken van andere deelnemers en begeleiding.

 

Communicatie

● De begeleiding van Zorgboerderij de Hoeve is op werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur

Bereikbaar via 06 16 92 86 01 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

● Regelmatig wordt er naar alle ouder(s)/ vertegenwoordiger(s) een nieuwsbrief verstuurd met daarin o.a. de laatste ontwikkelingen van de Hoeve. Procedure agressie Zie protocol “Omgang agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen”. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Zorgboerderij de Hoeve heeft een meldplicht. Bij vermoedens van acute of structurele onveiligheid zijn wij genoodzaakt om hiervan een melding te maken bij Veilig Thuis.

 

Rookbeleid

De binnenruimtes van Zorgboerderij de Hoeve zijn rookvrij. Dit geldt voor alle deelnemers, begeleiders en bezoekers. Op het buitenerf mag in pauze momenten worden gerookt.

 

Met het ondertekenen van het zorgplan, tekent u tevens voor akkoord voor zowel de Algemene Leveringsvoorwaarden Zorgverlening SZZ als de Voorwaarden Zorgboerderij de Hoeve